----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

فهرست نمایندگی های منتخب استان اصفهان

شامل 13 نمایندگی منتخب استان اصفهان :
 ردیف

نام شهر

---------------------------------

نام نماینده روزنامه اطلاعات

------------------------------------

 

تلفن محل کار

-----------------------------

همراه

--------------------------

1اصفهانپرویز فروزانی  32224001 - 031 09131170572
2خمینی شهرغلامحسین لطفی  33634400 - 03109133072287
3خوانسارحسین علی مهدی  57774580 - 031 09133710445
 4زرین شهرمحمد مهدیان   52224837 - 031 09131341193
5سمیرممحمد امین صابری  53665628 - 031 09137535628
6شاهین شهرخلیل حاجیان فروشانی  45245400 - 031 09132184768
 7شهرضایدالله شاه چراغی  53226663 - 031 09133226092
 8فولادشهر ذوب آهنامراله شریفی سده  52628040 - 031 09132373897
 9کاشانمرتضی نعمتیان  55444468 - 031 09131639574
10کلیشاد و سودرجانعلیرضا طالبی  37480189 - 031 09137810031
11گلپایگانمرتضی اعظمی  57422086 - 031 09137510012
12مبارکهمصطفی کیانی  52405524 - 031 09131358683
 13نایینحسین فرزانیان  46252314 - 031 09131230020
 14ورنامخواستمحمود کرمی   52252225 - 031 09133369184