----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان


به گالری تصاویر خوش آمدید.

گالری تصاویر سایت

دکتر روناسی.jpg

دکتر روناسی.jpg

۵۵ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۰ ۱
مهندس مولایی.jpg

مهندس مولایی.jpg

۵۱ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۰ ۰
مرکز رشد اصفهان.jpg

مرکز رشد اصفهان.jpg

۶۰ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۰ ۰
آریا پلیمر- جایزه طلایی.jpg

آریا پلیمر- جایزه طلایی.jpg

۵۰ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
 بهیارصنعت- بازدید از دستگاه رادیولوژی .jpg

بهیارصنعت- بازدید از دستگاه رادیولوژی .jpg

۳۸ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
بهیارصنعت- نمای ساختمان .jpg

بهیارصنعت- نمای ساختمان .jpg

۴۷ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
آریا پلیمر- گفتگو با مدیرعامل.jpg

آریا پلیمر- گفتگو با مدیرعامل.jpg

۴۸ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
بزرگترین رویداد علم و فناوری جهان.jpg

بزرگترین رویداد علم و فناوری جهان.jpg

۴۴ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
آریا پلیمر- مصاحبه با مدیرعامل.jpg

آریا پلیمر- مصاحبه با مدیرعامل.jpg

۵۰ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان.jpg

پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان.jpg

۵۲ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
تابان گوهر- دستگاه تراش دامله.jpg

تابان گوهر- دستگاه تراش دامله.jpg

۵۳ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
تابان گوهر- دستگاه تراش فست.jpg

تابان گوهر- دستگاه تراش فست.jpg

۴۹ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
تابان گوهر- دستگاه مه ساز  ضدسرقت.jpg

تابان گوهر- دستگاه مه ساز ضدسرقت.jpg

۳۰ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
تندیس روابط عمومی 2.jpg

تندیس روابط عمومی 2.jpg

۳۲ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
تابان گوهر- مدیرعامل مهندس ساعدی.jpg

تابان گوهر- مدیرعامل مهندس ساعدی.jpg

۲۹ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
شعله آریا- دریافت لوح تقدیر مدیرعامل از رییس دانشگاه در توکیو.jpg

شعله آریا- دریافت لوح تقدیر مدیرعامل از رییس دانشگاه در توکیو.jpg

۲۲ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
شعله آریا- نمای ساختمان شرکت در پارک علمی تحقیقاتی اصفهان.jpg

شعله آریا- نمای ساختمان شرکت در پارک علمی تحقیقاتی اصفهان.jpg

۲۰ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
شعله آریا- مصاحبه با مدیرعامل.jpg

شعله آریا- مصاحبه با مدیرعامل.jpg

۲۷ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰