تالاب گاوخونی که خشک شده است.jpg

تالاب گاوخونی که خشک شده است.jpg