سقوط 5 نفر از کارگران شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه در چاه فاضلاب.jpg

سقوط 5 نفر از کارگران شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه در چاه فاضلاب.jpg