web stats
از دبستان تا ادبستان

از دبستان تا ادبستان

مجله جوانان امروز : قسمت سوم

بس غریبی ها کشیدم از جهان!
پیش از آن که شروع به خواندن کنید باید برایتان بگویم که این سلسله مطالب را تقریبا به شیوه تداعی معانی نوشته ام. چیزی – از نظر ظاهر البته – شبیه به قصه های مثنوی و یا نوشته های همشهری محبوب مان زنده یاد استاد باستانی پاریزی و یا مانند منبر رفتن های علمای شیرین بیان سنتی که در سخن گفتن خود سیر مستقیم زمان را رها می کردند و به تسلسل منطقی مطالب، چندان توجهی نداشتند. مرغ اندیشه را در آسمان ذهن شان پرواز می دادند و بی تکلف و رها به سرزمین های گوناگون می رفتند و بعد از سیاحت در زمین و زمان و آسمان، راحت و آرام به مبدا اولیه باز می گشتند. شما هم اگر دوست دارید، با من همسفر شوید. در این سیر و سیاحت شخصی، رد پایی از اوضاع اجتماعی نیز خواهیم یافت.


سید احمد سام

فایل  PDF  چاپ شده در مجله جوانان امروز  اسفند 96     صفحه 14    و   صفحه  15    و    صفحه  16   
روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

ادبستان مثنوی ادبیات

نظر کاربران در مورد اخبار: