اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

از دبستان تا ادبستان
از دبستان تا ادبستان

" مجله جوانان امروز : قسمت سوم "

بس غریبی ها کشیدم از جهان!
پیش از آن که شروع به خواندن کنید باید برایتان بگویم که این سلسله مطالب را تقریبا به شیوه تداعی معانی نوشته ام. چیزی – از نظر ظاهر البته – شبیه به قصه های مثنوی و یا نوشته های همشهری محبوب مان زنده یاد استاد باستانی پاریزی و یا مانند منبر رفتن های علمای شیرین بیان سنتی که در سخن گفتن خود سیر مستقیم زمان را رها می کردند و به تسلسل منطقی مطالب، چندان توجهی نداشتند. مرغ اندیشه را در آسمان ذهن شان پرواز می دادند و بی تکلف و رها به سرزمین های گوناگون می رفتند و بعد از سیاحت در زمین و زمان و آسمان، راحت و آرام به مبدا اولیه باز می گشتند. شما هم اگر دوست دارید، با من همسفر شوید. در این سیر و سیاحت شخصی، رد پایی از اوضاع اجتماعی نیز خواهیم یافت.


سید احمد سام

فایل  PDF  چاپ شده در مجله جوانان امروز  اسفند 96     صفحه 14    و   صفحه  15    و    صفحه  16   
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب