مجله دنیای ورزش

مجله دنیای ورزش

تیر ماه 1397

حضور میلیونی هواداران 32 تیم حاضر در روسیه، حقیقتا صحنه های زیبا و بی بدیلی برجای گذاشت.

این اشک ها و لبخندها در همه حال توسط  عکاسان زبر دست شکار شد. ما که وظیفه پوشش خبری مسابقات را داشتیم، بنا به عادت و تجربه گذشته سعی کردیم این صحنه های جذاب را از زوایای متفاوت که گویای آداب، فرهنگ و سنن تماشاگران حاضر و برخی حواشی و مناظر پشت صحنه است از دریچه دوربین ثبت و ضبط کنیم. امید که مقبول افتد.


فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ   97/04/11  صفحه 12


فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  97/04/11   صفحه  13نظر کاربران در مورد اخبار: