اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

مجله جوانان امروز
مجله جوانان امروز

" تیر ماه 1397 "

مجله جوانان امروز در این شماره خود گفتگویی با یکی از شاعران جوان کشورمان انجام داده است.

اگر چه او به شدت دچار معلولیت است اما با پشتکار توانست به موقعیت هایی برسد .زندگی همیشه زیباست وقتی حضور خدا را حس کنی و مطمین باشی بهترین ها برایت رقم می خورد .

اگر ذات حق بخواهد مرضیه دهقان شاعر جوان کشورمان با شدت معلولیت اما با امید به خدا و تلاش و پشتکار توانست به موفقیت برسد و ثابت کند وقتی اراده داشته باشیم به هر آنچه که بخواهیم می رسیم.


فایل  PDF  چاپ شده در مجله جوانان امروز  تیرماه 1397  صفحه  64  رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب