web stats
چهل سال پیش، «اطلاعات» نوشت:

چهل سال پیش، «اطلاعات» نوشت:

اطلاعات امروز پا به ۵۳سالگی می‌گذارد.

 ۵۳ سالی که در بستر حادثه‌ها و ماجراهای فراوان کشور ما گذشت، و اطلاعات همیشه در قلب حوادث بود.
از «اطلاعات» بگوییم که ۵۲ سال پیش، در دو اتاق خیابان علاءالدوله (فردوسی فعلی) پا گرفت، رشد نمود، بارور شد و هر روز بزرگ و بزرگتر شد؛ ولی هرگز در این عمر ۵۲ساله، از راهی که بنیانگذارش در نخستین روز برگزیده بود، انحراف نجست: راه خدمت به مردم و مملکت.
به ۵۲ سال پیش بازگردیم، و دقیقاً عقربه زمان را به ۴ بعدازظهر روز یکشنبه نوزدهم تیرماه ۱۳۰۵ برگردانیم: ساعت تولید اطلاعات…درست در چنین ساعتی، «اطلاعات» در چاپخانه روشنائی پا به دنیای مطبوعات گذاشت.
این که چه شد «اطلاعات» زاده شد و «اطلاعات» شد، خود داستان جالبی دارد و به شور و شوق جوان پرشوری ربط دارد که به‌راستی عاشق و شیفته روزنامه‌نگاری بود، و هم‌او بود که در اوایل سال ۱۳۰۲ برای اولین بار یک مرکز «تهیه خبر» در ایران را پی نهاد.

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  97/04/20   صفحه 6نظر کاربران در مورد اخبار: