اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

وصل گر خواهی، مخواه از هرجهان
وصل گر خواهی، مخواه از هرجهان

" بر گرفته از کتاب: به سوی روشنایی، وصلت با وحدت "


                                                                                                      وَصـلـت


وصل گر خواهی، مخواه از هرجهان          هم بشنـو فانی ،  فقـط با  او  بمان
گر  چشیدی ، طعم  وصلت  هر زمان          مست مستی تا ابـد ، در بی کـران
قنـد  شیـرین  تر  ز لعـل  او  مجو          عطـر خوشبـوتر ز عطـر او مگـو
هرکس  این نرگس بخواهد، گو  برو          خویش را  مگـذار در دنیـا  گـرو
اشک باید ریخت چون   طوفان  نوح          تا شب  او  صبـح  گردد  با  صبـوح
هر  جهان پیش  وصالش  هیچ  نیست          در طریقـت راه  اصلا   پیـچ  نیست
این  چنیـن  وصلـت بگو  با لاله ها           تن  نمانـد از  کسی جـز هالـه ها

وقت شب خون گریه کردن«تا شدن»         روز، بایـد رفـت تا  گردد  فـزون

گر،  به راهش ریختی از چشم  خون          اشتیـاق او  به  تـو گـردد  فـزون

گر بخواهی  وصـل  آن  دریا  شوی          باید از خود  محـو  تا  ابقـا شـوی

پس فنـای  خود  به  او کن  پایـدار          تا  شـود  وصلـت  برایـت   برقرار

بر گرفته از کتاب:  به سوی روشنایی، وصلت با وحدت.

مولف: دکتر محمد مظفر پور  جراح چشم.

اصفهان  14/09/97


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب