اشعار و مطالب عرفانی / خدایا خواهانم حب تو را
خدایا خواهانم حب تو را

خدایا خواهانم حب تو را

نهر را تا دل دریاست بسی صخره و سنگ