اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

چه خوش آن بلبل سرافرازی
چه خوش آن بلبل سرافرازی

" که زند بزم آرزوی تو را "

                            عمیت عین لا تراک علیها رقیبا

                                       آینه، مر رخ نکوی تو را


آن که نابرده رنـج  کوی تو را            خود ندیده  شکنـج موی تو را

خار  باشد نه گل، کز سر شـوق            نچشـد  شهـد   جـوی  تو  را

چه خوش آن بلبـل سرافرازی            که  زنـد  بـزم  آرزوی  تو را

چه تهی جام و خام و بی هنری             که شکست از ستم  سبوی تو را

چـاه  باشد نـه  راه  رهگذری             که نـدارد  نشـان کوی تو را

چه سیـه روز و تـار آنکه نشد             آینـه، مـر رخ نکـوی  تو را

یوسفش کی  سَر آورد  از  چاه              که ندیده است جاه سوی تو را

خزفست او نه دُر، که لعل لبش              نچشیده است طعم خوی تو را

چه خزان لاله  و  چمـن زاری              که ندیـد آفتـاب  روی تو را

مست تـو  بلبل خوش  الحانی               که نصیبـش نسیـم بوی تو را

سال ها  عمر جاودان  چه  ثمر               که نیابـم   نسیـم  بوی  تو را

 

سروده:  حجت الاسلام  محمود  خیراللهی

دی  1397 

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب