اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

حضـرت زهـرا  سلام الله علیهـا
حضـرت زهـرا سلام الله علیهـا

" حسین پرورد و عدل برقرار کند "

حضـرت زهـرا  سلام الله علیهـا

چوآسمان که به خورشید وماهش افتخار کند               به نور فاطمه، اسلام کسب اقتدار می کند

کدام بانـوی عظیمی بود که پیغمبـر ( ص )               ز شوق، بوسـه زند دستـش افتخـار کند

به پیش گاه  وجود کدام زن  چو  علـی( ع )                سَـر خضـوع  فـرود آرد، اعتـذار کند

کـدام  مهیـن بانـوی سـر  افـراز  اسـت                که از ویش، چو حسن، کسب  اعتبـار کند

کـدام دست توانـا بود  که  در کـف خـود                 حسیـن  پـرورد  و  عـدل  برقـرار  کند

کـدام سحـر بیانـی چنیـن  بـر  انگیـزد                 دل جهـانی  و  ایـن گونـه  انتصـار کند

قدم به  بوستان نمـاز  و  عبادتـش  چو  نهاد                 چو  بلبلـی ز شعـف ناله  بـی قـرار  کند

چو زهـره ای  بدرخشد  درآسمـان عفـاف                 فرشته ای که گاه عطا  جـان خود نثار کند

 

سروده :  حجت الاسلام محمود خیراللهی

استاد حوزه و دانشگاه: حوزه علمیه جامعه النور  و  دانشگاه اصفهان.

            بهمن 1397 

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب