اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

یار و نگار
یار و نگار

" سید علی آکوچکیان متخلص به یکتا "

یار و نگار


ای با  من  و پنهـان  ز مـن  و دور زِدیـده             هرگز به  جهـان  کس به مثـال تو ندیده


ای خوبترازجان که فدایت همه جان هاست
          ای ماه تر از مَه به شب و صبح و سپیده


برقـع  ز رخ  انـداز  کـه  محـتـاج  لقـاییـم             که از بوی خوشـت  مستـی  پنـدار پریده


هوشیار از آنم که شَمیمَت  به مشـام است            بـیـدار از آنـم ،  نَبُِـوَد  خـواب  بـه  دیده


در دَهـر چـه جـویـم  کـه  تـو یـار اَزَلیمـی             این راز که گویـم  که تویی نـور دو دیده


من یـاوه نمی گویـم  و این  دّر سخن  را              پنهـان نتـوان ،  پـرده ی  گفتـار دریـده


گویم سخن از پرده ی پندار که غیب است            "یکتا"  ز غمت کرده همه موی  سپیدهشعر از: سید علی آکوچکیان  متخلص به یکتا.


اصفهان -  بهار 1398


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب