اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

برق خاطف چه کند با دل ظلمانی من
برق خاطف چه کند با دل ظلمانی من

" برق را گو به دل ظلمت سرشار مرو "

از امیرالمومنین علی (ع) :

و لیس فی البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض فی الظلمه


گُل صد رنگ ،  نرویـد به نمکزار  مرو                         ره میخـانـه نپویـی به شـب تـار مرو


ز بر جغد ، چسان نغمـه بلبـل شنـوی؟                         تا که موسی نشـدی در طلب نار  مرو


آب گِل را  به تجلـی رخ مـاه  چـکار                         بی سر و  پا  به سـرا پـرده  اسرار مرو


ز می ناب  چه دارند خبر ، بـی هنران                         به عبث رو  به سـوی  خانه خمار  مرو


خبر لطف گل ار خار نداند چه عجب                         نیستی  بلبل  خوشـرنگ به گلـزار مرو


از پر و بال ملک راز همی پرسی لیک                         انس دیـو است ترا  در حرم  یـار مرو


برق خاطف چه کند با دل ظلمانی من                        برق را گـو  به دل ظلمت سرشـار مرو


مشعل نـور کجا  ظلمت دیجـور کجا                          نیستی تشنـه، به  سر چشمـه انـوار  مرو


ز خزف رونق  بازار  صدف می جویی                         همتت نیسـت، به دریـای گهـربار مرو


سروده :  حجت الاسلام محمود خیراللهی

استاد حوزه و دانشگاه: حوزه علمیه جامعه النور  و  دانشگاه اصفهان.

             مرداد  1398 

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب