اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

کشتی نوحم ز امواج خروشانم چه باک
کشتی نوحم ز امواج خروشانم چه باک

" سروده حجت الاسلام محمود خیراللهی "

گل رویش بچینم

چون که خواهم از گل رویش بچینم شاخه ای          گر نشینـد خار  مژگانش به چشمـانم  چه باک


من اسیـر سحـر اکسیـر محبـت گشتـه ام          در بیابـان  سرزنـش هـای مغیلانـم چه باک


گر به دریـای مصیبـت موج غـم گیـرد مرا          کشتی  نوحـم  ز امـواج خروشـانـم چه باک


خون  دل گر  می کند رنگین رخ هفت آسمان           لیک  لبیـک  نگار افکنـده حیرانـم  چه باک                


گرچه  انـدر چـاه محنت  گشته ام درد آشنا          قلـه جـاه است ماوایـم  به زندانـم چه باک


بلبلـم  را گر  بدامـان  پـر بسوزاننـد و بال         چون به بـزم  یار باشـم  آه  سوزانم  چه باک


*****

شعر مزبور با سوژه  شور عاشقی امام حسین(ع) هنگام شهادت علی اصغر، سروده شده است.

محمود خیراللهی ، استاد دانشگاه اصفهان و حوزه علمیه خواهران اصفهان.

ششم بهمن 1399

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب