اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

نرد عشق با خدا
نرد عشق با خدا

" شکافـم صخـره صمّـا ، نشینـم بر لب دریا اگر غم کـوه باشد شکوه ای بر جای نگذارم "

چو پروانه ، میان آتش عشقش چنـان سوزم

که ازخاکستـرخود ، ذرّه ای برجای نگذارم

 

خلیل آسا ، به گرد کعبه  جانان ، چنان گردم

که از دریای آتش ، شعله ای بر جای نگذارم

 

ز رشگ قامـت رعنـا ، ز شـوق  طلعت  زیبا

زسیلاب دو چشمم ، قطره ای بر جای نگذارم

 

شکافـم صخـره صمّـا ، نشینـم بر لب  دریا

اگر غم کـوه باشد شکوه ای  بر جای نگذارم

 

زسحرش پرده بر گیرم ز شوقش لشگر انگیزم

زسینا و ز برقش ، رشحه ای  بر جای  نگذارم

 

ز سکان  سماواتـش ، ز شمس عالـم آرایش

ز مهتاب  فروغـش ،نجمه ای بر جای نگذارم

 

ز المـاس درخشانش ، نگین معجـز آسایش

ز درّش  راز پنهان ، غمزه ای بر جای نگذارم

 

زنم  برطارم اعـلا ، روم تا قـوس "او ادنی"

ز مختوم  رحیقش ، جرعه ای بر جای نگذارم

 

 سروده: محمود خیراللهی(شیدا)

20 مرداد 1400

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب