اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

خلیل بت شکن
خلیل بت شکن

" خلیل بت شکنم چهره در نقاب گرفت ، نماز خوف بخوانید کافتاب گرفت "

« خلیل  بت شکنـم چهـره  در نقاب گرفت                                           نمـاز خـوف بخوانیـد کافتـاب  گرفت »  (1)
فرشتـگان  بگشـایید صـف  گل  افشـانید                                            که آسـمـان ز بـراقـش سـر  رکـاب گـرفـت
چرا   ز  مـرغ  سحـر  ناله  بر  نمی  خیـزد                                             ببین چکونه گل زخون دل خضـاب گـرفـت
کجـاست  ماه  تمـامم  چـرا  نمی تـابـد؟                                             بروی  مـاه   مگـر  پـرده  سحـاب  گـرفـت
ستاره سحـرم  از  چه رو  نهـان شـده ای؟                                             بتـاب  کـز  تو جهـانی  ره  صـواب  گـرفـت
تو  عندلیب  خـوش آوای  باغ  تـوحیدی                                             که گل ز روی  تو  با خـود  سر عتاب گـرفـت
فضای محفـل تو  بزم عیش و عـرفان بود                                             که  ساغر  تو ز کوثـر  شـراب  نـاب  گـرفـت
تو   ابر  رحمتـی  از  آسمـان  بر  عالمیـان                                             اگر چه صاعقه ات ز اهرمن  رقـاب  گـرفـت
قلم به دست توهمچون تیر به دوش خلیل                                             عصای  موسویت  صخره را  سراب گـرفـت
شعاع  نور  تو آن سان  شدست  عالمتـاب                                             که صیت نام تو بر سیر شب شتاب گـرفـت
زبان گشـا و  در  افشان  ز لعـل  شیـرینت                                             که  آرزو  ز کـلام  تـو شـهـد نـاب  گـرفـت
زکات  عشـق گـر آری  تـو  فی  سبیـل الله                                             به  فیض جود  تو عاشق  ره نصاب گـرفـت
 
(1)   بیت اول تضمین شده است.
توجه: شعر مزبور در رثای امام خمینی ( ره ) در سال  73 سروده شده است.
سراینده:  حجت الاسلام و المسلمین محمود خیراللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس حوزه علمیه جامعه النور اصفهان
  1401/08/08   

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب