اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

هوای پاک در «نصف جهان» شاید وقتی دیگر
هوای پاک در «نصف جهان» شاید وقتی دیگر

" ‎ ‎سرویس شهرستانها: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای شهرهای کشورمان و برنامه ریزی ‏برای کاهش آلاینده‌های سمی هر سال با آغاز فصل سرد قوت می گیرد ولی بعد از آن پرونده ‏آن بی‌هیچ نتیجه ای بایگانی می شود و تکرار این دور باطل تا کنون به جز تهدید سلامت مردم ‏و مرگ زودرس هموطنان نتیجه دیگری نداشته است... ‏ "

منصور شیشه فروش ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارى اﺻﻔﻬﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺮاﻳﻰ ﻣﺎزوت ﺳﻮزى ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮى در اصفهان، ﺟﻮاب آن را ﺑﻪ ا داره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖا ﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮاى ﭘﺎك، ﻫﺮا ﻗﺪاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا ﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﭘﻴﮕﻴـﺮى ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮىﻫﺎى ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ا ﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ و دﻳﮕﺮ ﺳﻮاﻻت ﻧﺒﻮد.

ﺳﻴﺪ اﻣﻴﺮ ﺳﺎﻣﻊ رییس ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻮراى ﺷﻬﺮا ﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮان ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ا ز ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮى د ر ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻰ ﺗﻮان ا ز ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت درا ﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮد.

محمدرضا کلاهدوزان – خبرنگار روزنامه اطلاعات اصفهان.

ادامه این گزارش خبری را در لینک زیر دنبال کنید:رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب