اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

حـس فهـم آید در ذهن ما
حـس فهـم آید در ذهن ما

" همه ما در مورد توانمندی های "ذهن" اطلاعتی داریم اما این بار مطالبی در مورد عملکرد ذهن به نظم در آمده است که توسط فردی با تخلیص "پرواز" سروده شده است. "

بـه هـسـتـی  تـو بـیـنـی گــردش ســیّــاره  و صــدای دریا

کـان پـنج حـس، داده هـا عـرضـه کرده بر مغـز دریا دریا

 

درک  و فــهـــم اســت مـحـــل ایـــن داده هــا ،  ذهـن مـا

به تـعــقــل و  تــصــور، حــس  فـهــم  آیــد  در ذهـن مـا

 

ضـمیـر  نـاخـودآگـه، ثـبـت کنـد فـهـم و تصـویر ذهـن مـا

پـردازش اسـت ایـن بـاورهای رنـگارنـگ در ضـمیـر مـا

 

چــو بـرنامـه هـا در تـنـاقــض ضـبـط آیــد در ضـمیـر مـا

پـــریـــش  و  رویـگــردانـی  بـه بــار آیــد  در ذهــن  مـا

 

در ضـمـیر خـودآگه،  به جـهــد، بـــذر خـویـش بـکاشـتی

در ضـمیـر ناخودآگه، ببارآیـد مـیـوه اش آنچـه بـکاشـتـی

 

چـو طـفـل بینـد دسـتان رو بـه آسـمـان، خـوانـد خدای را

چگونه گوییمش سـاده بجوی پروردگار  در همه جای را

 

ذهــن، بـی ذهـنـیـت  نـدارد  درکی،  ز هـسـتـی  خدای را

لکن ما درمحضرش هستیم ورحمتش دارد مِهرِ خدای را

 

در کـلام الله  مـجـیــد  سـبـحـان الله عـمّـا یـصـفـون، آمـد

در تـصــور نـایـد  ذهـن را  کـه رب، نـه  در وصــف آیـد

 

گر بدانـد که رب درهمه حـال نزدیک تر از تـو به توست

پس بخـوانـش به جِـد، که او سمیـع  و بصـیـر بر توست

 

( سوره صافات آیه 159 )

سروده: پرواز   25 اسفند 1401
************

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب