----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
تبلیغات در سایت پنج آسمان / تبلیغات در سایت پنج آسمان

۱۹۳ سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان تبلیغات در سایت پنج آسمان

تبلیغات در سایت پنج آسمان

معرفی محصولات شما در سایت پنج آسمان.

خدمات  ما
8 –  بنر در سایت پنج آسمان

معرفی محصولات شما:

معرفی محصولات و فعالیت های فرهنگی و اقتصادی شما در وب سایت پنج آسمان، متعلق به سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان و همچنین ارایه در اپلیکیشن موبایل سایت پنج آسمان. خدماتی ارزان برای فروش بیشتر محصولات.

روش کار:

1 - معرفی فعالیت ها، محصولات و خدمات شما به صورت گزارش خبری همراه با مصاحبه، در صفحه اختصاصی در سایت پنج آسمان ارایه می شود.

2 - بنر معرفی کار شما در صفحه اول سایت ارایه می شود.

3 - شما می توانید هر ماه یک بار  مطالب، اخبار و تصاویر مربوط به کار خود را برای ما ارسال نمایید تا روی سایت به روز رسانی شود.

4 - ما خدمات و تلاش صادقانه شما را به صورت گزارش در سایت خبری پنج آسمان معرفی می کنیم و در تهیه و تنظیم مطالب و تصاویر همراه شما هستیم.