کتاب های فلسفه

در علم فلسفه به پرسش‌ های کلی مربوط به عقل، مبدا پیدایش دنیا، نظام خلقت، ماهیت ها، وجودیت، دانش، ارزش‌ها، ذهن و زبان پاسخ داده می شود.
امروزه، زیرشاخه‌های اصلی فلسفه دانشگاهی شامل متافیزیک است که مربوط به ماهیت اساسی هستی و واقعیت است.
معرفت‌شناسی: ماهیت دانش و باور را بررسی می‌کند. فلسفه اخلاق: مربوط به ارزش اخلاقی است. منطق: قواعد استنتاج را مطالعه می‌کند. اینها به فرد اجازه می‌دهند از مقدمات واقعی نتیجه‌گیری کند. زیر شاخه‌های برجسته دیگر شامل: فلسفه علم، فلسفه سیاسی، زیبایی‌شناسی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن هستند.

انتشارات روزنامه اطلاعات سعی بر این دارد سهم کمی در این فهم و شناخت داشته باشد