بایگانی برچسب: دوستی خاله خرسه!

دوستی خاله خرسه!

  گاهی ماکارانی، گاهی الویه؛ حتی یک وقتا پیتزا! هرچه خودم میخورم، به حیوان خانگی ام هم میدهم. ا ما ا و نمی داند که ا ین نوع غذاها، چطور میتواند به سلامت جسمی حیوان ا ز جمله کبدش آ سیبب رساند. ضمیمه روزنامه اطلاعات مورخه 1402/07/15 صفحه 2

توضیحات بیشتر »