چرا قانون الزام درمان اجرا نمی شود؟

نوبت دهی چند ماهه و دریافت خدمات نامطلوب درمانی
به بیماران در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان اصفهان
به یک مساله مهم برای بیمه شدگان بدل شده است، به
نحوی که بسیاری از آنان، عطای دریافت خدمات رایگان در
این مراکز را به لقایش می بخشند و سرگردان مراکز درمانی
خصوصی یا دولتی می شوند تا دردشان زود علاج شود.

بیمه2

اکنون حدود 3 میلیون و 795 هزار نفر از جمعیت 5 میلیون و 300 هزار نفری استان اصفهان زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند ولی 3 بیمارستان دکترعلی شریعتی، غرضی و فاطمه الزهرا (س) نجف آباد با مجموع حدود 850 تخت بستری و 28 درمانگاه تحت مالکیت تامین اجتماعی در استان اصفهان نمیتواند خدمات مطلوبی به این تعداد بیمه شده ارائه دهند به نحوی که برخی بیماران برای دریافت خدمات درمانی مانند «ام آر آی» چند ماه در انتظار نوبت میمانند.
به طور مثال؛ متصدی بخش ام آر آی بیمارستان شریعتی به یکی از بیماران که اواخر اسفندماه سال گذشته (هنگام تهیه این گزارش) به این مرکز درمانی مراجعه کرده است، می گوید: اواخر فروردین ماه 1403 تماس بگیرید و اگر سیستم نوبت دهی، باز شد برای تابستان نوبت داده میشود و این مساله یعنی یک بیمار برای دریافت این خدمت تشخیصی در خوشبینانهترین حالت باید حداقل 4 ماه در انتظار نوبت بماند!
انبوه مراجعان منتظر، نشسته و ایستاده در پشت بخش «اکوی قلب» بیمارستان شریعتی هم قابل تامل است.عابدی که یکی از مراجعه کنندگان است، میگوید: چند شب پیش دچار درد در ناحیه قفسه سینه شدم و به درمانگاه تامین اجتماعی شهر «دُرچه» رفتم که پزشک، من را به بیمارستان شریعتی برای گرفتن اکو اورژانسی ارجاع داد، ولی برای  8 روز دیگر به من نوبت دادند!
داروخانه این بیمارستان هم وضع ویژهای دارد، به نحوی که بر خلاف قبل که به طور شبانه روزی فعال بود اکنون از ساعت 7 و 30 دقیقه تا ساعت 23 فعال  است؛ علاوه بر آن، برخی داروهایی که پزشکان بیمارستان تجویز میکنند، ندارد.
یکی از همراهان یک بیمار، میگوید: دکتر این بیمارستان چند قلم دارو برای دفع سنگ کلیه از جمله قطره گیاهی «سنکُل» تجویز کرده است ولی اکنون که به داروخانه آمدهام می گویند این دارو را نداریم که باید با نرخ آزاد از داروخانه روبروی بیمارستان بخرم.
ویزیت 40 بیمار طی 4 ساعت!
درمانگاه ارتوپدی بیمارستان غرضی هم با این که بسیار شلوغ است، همچنان بیماران بسیاری در حال پذیرش هستند.
برهانی که منشی یکی از پزشکان بخش جراحی ارتوپدی بیمارستان غرضی است به خبرنگار ما میگوید: جراح ارتوپد این بیمارستان از ساعت 7 و  30 دقیقه تا 10 و 30 دقیقه در مطب حاضر است و روزانه حدود 40 بیمار را ویزیت می کند و داروخانه این بیمارستان هم دستکمی از داروخانه دکتر شریعتی ندارد.اخوان یکی از بیماران میگوید: فقط یک قلم از 4 دارویی که پزشک موجود داشت.«زمانی» یکی از مستمری بگیران تامین اجتماعی هم با گلایه از خدمات مراکز درمانی این سازمان میگوید: 31 سال حق بیمه پرداخت کردهام ولی اکنون پشیمانم، چون سازمان تامین اجتماعی به ازای آن حق بیمهای که هر ماه میگرفت، خدمات مناسبی ارائه نمیدهد؛ بسیاری از پزشکان اصلا بیمه تامین اجتماعی را قبول ندارند و مریض باید هزینه درمان را از جیب پرداخت کند؛ بیمه تکمیلی آتیه سازان هم هزینه ویزیت پزشک و هزینه دارو را تقبل نمی کند!
گلایه خانه کارگر اصفهان
حمیدرضا امینی دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان هم از اوضاع نامطلوب خدمات درمانی در مراکز تحت مالکیت تامین اجتماعی به جامعه کارگری و بازنشستگان گلایه دارد و علت آن را عدم متناسب مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در استان اصفهان با رشد جمعیت این استان میداند.وی میگوید: در سال 1343 که بیمارستان شریعتی اصفهان با حدود 600 تخت بستری افتتاح شد، مجموع جمعیت استان اصفهان به یک میلیون نفر هم نمیرسید اما اکنون جمعیت آن بیش از 5 میلیون نفر است و تخت های بستری 3 بیمارستان ملکی تامین اجتماعی اصفهان با این تعداد جمعیت، تناسبی ندارد.
امینی میافزاید: روزانه حدود 20 هزار تماس تلفنی برای گرفتن نوبت معاینه با مراکز درمانی تحت مالکیت تامین اجتماعی اصفهان انجام میشود که فقط حدود 3000 تماس تلفنی به  تعیین وقت میانجامد و بقیه بیمه شدگان نمی توانند خدماتی دریافت کنند در این میان یک بیمه شده تامین اجتماعی و یا مستمری بگیر که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده است برای دریافت خدمات درمانی باید از سایر بیمارستانها استفاده کند و این مسائل سبب میشود که هزینههای مضاعفی به زندگی یک کارگر و مستمری بگیر تحمیل شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه میدهد: در دهه 60 قانون الزام درمان به تصویب رسید که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی باید در مراکز درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت خود به بیمه شدگان خود خدمات رایگان ارائه دهد و اگر آن خدمات را ندارد، باید بیمار را به مراکز درمانی ارجاع دهد و هزینه آن را هم به طور کامل پرداخت کند، ولی این قانون اجرا نمیشود.
امینی میگوید: وقتی قانون الزام درمان وضع شده است لزومی برای بیمه تکمیلی وجود ندارد و متاسفانه این بیمه هم به فرصتی به عنوان برای درآمد یک عده بدل شده است.
لزوم اجرای نظام ارجاع
دکتر محمد رجالی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان میگوید: از هر 10 نفر اصفهانی 7 نفر زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و چون خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی برای بیمه شدگان این سازمان رایگان است، افراد بسیاری در استان به این مراکز مراجعه می کنند ولی فقط میتوانیم به حدود 30 درصد مراجعان، خدمات درمانی مستقیم ارائه دهیم و بقیه در قالب خرید خدمات درمانی، خدمات میگیرند.
وی میافزاید: ظرفیت اسمی تختهای بستری 3 بیمارستان ملکی تامین اجتماعی استان یعنی بیمارستانهای دکترعلی شریعتی، غرضی و فاطمه الزهرا (س) نجف آباد در مجموع حدود 850 تخت است که اکنون حدود 130 تخت بستری به دلیل انجام هتلینگ بیمارستانها، تعطیل است و اگر ظرفیت تختهای بستری مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان به 2 برابر فعلی برسد و همچنین تعداد درمانگاهها هم افزایش یابد، میتوانیم خدمات مطلوبی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی ارائه دهیم.
رجالی با بیان این که ساخت بیمارستان 500 تختخوابی تامین اجتماعی پس از سالها در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب و اعتبارات آن هم به تأیید رسیده است، میافزاید: طراحی این بیمارستان در حال سپری کردن مطالعات فنی و مهندسی و رعایت استانداردهای لازم ایمنی است.مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به این که حدود 6000 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بیمارستان 50 تختخوابی پیش بینی شده است که امیدواریم تا پایان سال 1409 ساخته و تجهیز شود، میگوید: با ساخت این بیمارستان به استانداردها نزدیک میشویم و پاسخگویی به مراجعان در مراکز تحت مالکیت تامین اجتماعی اصفهان از 30 درصد فعلی به 80 تا 90 درصد افزایش مییابد.
رجالی اظهار میدارد: افزایش تقاضا در نظام درمان از سوی پزشکان و بیماران سبب شده است تا هرچقدر خدمات تشخیصی و درمانی خود را گسترش دهیم، باز هم افراد بسیاری در نوبت قرار گیرند؛ در استان اصفهان در مجموع 20 دستگاه ام آر آی وجود دارد در حالی که کشور کانادا با نصف جمعیت ایران، 15 دستگاه ام آر آی دارد و تنها راهکار جلوگیری از مراجعه غیر لازم به خدمات تشخیصی، اجرای نظام ارجاع بوده که اکنون متوقف شده است . وی میافزاید: به دلیل بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم انجام تکالیف قانونی دولت، مانند پرداخت 3 درصد حق بیمه کارگر، حدود 80 درصد قانون الزام درمان به وسیله سازمان تامین اجتماعی اجرا میشود.
اصفهانخبرنگار اطلاعاتمحمدرضا کلاهدوزان
تاریخ انتشار در روزنامه اطلاعات 1403/01/28 صفحه 10

درباره ی سپهر5

سلام دوست مهربان ، ما آماده دریافت نظرات و راهنمایی های شما در مورد وب سایت پنج آسمان هستیم. روزنامه اطلاعات در خدمت مردم.

مطلب پیشنهادی

سد زاینده رود1

اصفهان از بحران کم آبی نجات یافت؟

 سخنگوی صنعت آب با اشاره به بارش‌های خوب بهاری و میزان آب موجود در مخزن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *